زمانی که نگرش و طرز تفکر ما نسبت به پول عوض می شود و موفق به بهبود شرایط مالی خود شدیم  در حقیقت ذهن ما به این نتیجه خواهد رسید در سایر حوزه ها هم می تواند موفق شود و حتی شاید برخی نگرشها با نگرش پول همپوشانی هم داشته باشد. پس ما در هر حوزه ای یک موفقیت را بدست آوریم اثر موجی آن در سایر حوزه های زندگیمون هم بتدریج تاثیرگذار خواهد بود. #ثروت#موفقیت#قانون_جذب#شادی#نگرش#پول

  • زمانی که نگرش و طرز تفکر ما نسبت به پول عوض می شود و موفق به بهبود شرایط مالی خود شدیم  در حقیقت ذهن ما به این نتیجه خواهد رسید در سایر حوزه ها هم می تواند موفق شود و حتی شاید برخی نگرشها با نگرش پول همپوشانی هم داشته باشد. پس ما در هر حوزه ای یک موفقیت را بدست آوریم اثر موجی آن در سایر حوزه های زندگیمون هم بتدریج تاثیرگذار خواهد بود. #ثروت#موفقیت#قانون_جذب#شادی#نگرش#پول
  • 2017-07-21 05:30:03

0 Comments:

349 Likes: