🔹🔹🔹🔹🔹 . اگر مثبت فکر کنید: صدا تبدیل می شود به موسیقی حرکت تبدیل به رقص لبخند تبدیل به خنده و زندگی تبدیل به جشن . 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 #پول #ثروت #کامیابی #اندیشه #آرزو #موفقیت #موفق #امید #اراده #اعتماد #تلاش #هدف #کار #ایده #باور #فرصت #رویا #تقدیر #اشتباه #زندگی #تدبیر #رویا #اشتیاق #ورشکسته #خوشبختی #مشورت #تصمیم #تلاش #ترس #شجاعت#زمان

4 Comments:

316 Likes: