بفهم که چی میگی فقط همین😊 #آخوند #زیر #بار #خدا #نمیره 😐😐😐 البته اینم بگم آخوند خوب هم هست که سخنرانی هاش بعد از سالیانی دراز تو گوش هاس #بهجت توهین به کسی نباشه 😊

0 Comments:

210 Likes: