💫હું તો #સબંધ નો પાકો #ખેલાડી છુ સાહેબ.. #રમત માં મારી #જીંદગી હોય પણ.., કોઈ ની #જીંદગી માં મારી #રમત ના હોય...🙏

  • 💫હું તો #સબંધ નો પાકો #ખેલાડી છુ સાહેબ.. #રમત માં મારી #જીંદગી હોય પણ.., કોઈ ની #જીંદગી માં મારી #રમત ના હોય...🙏
  • 2017-09-18 01:34:36

0 Comments:

45 Likes: