#امیر_تتلو هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه

  • #امیر_تتلو هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه
  • 2017-09-18 03:50:20

38 Comments:

69 Likes: