. . با طعنه می‌گوییم: روز خوب نزدیک است! جایی که تاریک است در هر حال تاریک است هر کس غمی دارد برای خود غمی دارد آقای دنیا! اخم‌های درهمی دارد با مشت‌های له شده با مرگ می‌رقصم زندان ما دیوارهای محکمی دارد من، اعتراف تازه‌ای در زیرسیگاری من، خونِ روی کاغذ و خودکارها جاری من، گاو سلّاخی شده در آخرین میدان من، مردمِ آماده‌ی جشن و عزاداری پایان یک قصّه برای نسلی از تردید تزریق سم در هر رگِ خورشیدِ تکراری... . . #سید_مهدی_موسوی . . @seyed.mehdi.moosavi . . .......................................................... photo by : @farzad_hadavandkhani ..........................................................

  • . . با طعنه می‌گوییم: روز خوب نزدیک است! جایی که تاریک است در هر حال تاریک است هر کس غمی دارد برای خود غمی دارد آقای دنیا! اخم‌های درهمی دارد با مشت‌های له شده با مرگ می‌رقصم زندان ما دیوارهای محکمی دارد من، اعتراف تازه‌ای در زیرسیگاری من، خونِ روی کاغذ و خودکارها جاری من، گاو سلّاخی شده در آخرین میدان من، مردمِ آماده‌ی جشن و عزاداری پایان یک قصّه برای نسلی از تردید تزریق سم در هر رگِ خورشیدِ تکراری... . . #سید_مهدی_موسوی . . @seyed.mehdi.moosavi . . .......................................................... photo by : @farzad_hadavandkhani ..........................................................
  • 2017-10-17 13:47:32

40 Comments:

1,662 Likes: