. كباب چولَه . . اطلاعات بيشتر راجع به اين جاندار در هشتگ زير. #موادغذايي_آشپسخونه_گرافي . . ظاهراً اين حيوان در اكثر نقاط ايران زندگي ميكند، شيوه شكار شبانه و منحصر بفردي دارد ، چوله بسيار كمياب است و گوشت آن طبع گرم دارد كه بسيار خوشمزست. . . چوله ، جوجه تيغي نيست. . . كنجه گوشت هارو در آبليمو يا آب نارنج و پياز خلالي خوابانيده ، سپس به سيخ كشيده و همزمان كه روي ذغال ميگذاريم، نمك و فلفل ميپاشيم. . . . hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta____ كامنت خارج از مبحث آشپزي=بِلوك⛔️😎 @shahinmung

  • . كباب چولَه . . اطلاعات بيشتر راجع به اين جاندار در هشتگ زير. #موادغذايي_آشپسخونه_گرافي . . ظاهراً اين حيوان در اكثر نقاط ايران زندگي ميكند، شيوه شكار شبانه و منحصر بفردي دارد ، چوله بسيار كمياب است و گوشت آن طبع گرم دارد كه بسيار خوشمزست. . . چوله ، جوجه تيغي نيست. . . كنجه گوشت هارو در آبليمو يا آب نارنج و پياز خلالي خوابانيده ، سپس به سيخ كشيده و همزمان كه روي ذغال ميگذاريم، نمك و فلفل ميپاشيم. . . . hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta____ كامنت خارج از مبحث آشپزي=بِلوك⛔️😎 @shahinmung
  • 2017-11-11 08:53:03

18 Comments:

224 Likes: