🔰862🔰 ای کـــاش... کســـی می‌آمـــد و غـــــم‌ها را از قلبِ اهالــــے زمیـــن برمی‌داشـــت 🍃 روســـــــتاے انـبـــــــوه 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @rezanadafi ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Anbuh, Ammarlou, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #آمارلو #آماردلو #داماش #بره_سر #توتکابن #انبوه #mother #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

10 Comments:

340 Likes: