. . هركه دارد هوس شاه كرم ، كرب و بلا ، صـحن و ســـرا بـــسم الــلـٰـه ... . قال الله عزوجل في حديث قدسي . «من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلیّ دیته و من علیّ دیته فانا دیته / آن کس که مرا طلب کند، من را می‌یابد و آن کس که مرا یافت، من را می‌شناسد و آن کس که مرا شناخت، من را دوست می‌دارد و آن کس که مرا دوست داشت، به من عشق می‌ورزد و آن کس که به من عشق ورزید، من نیز به او عشق می‌ورزم و آن کس که من به او عشق ورزیدم، او را می‌کشم و آن کس را که من بکشم، خون‌بهای او بر من واجب است و آن کس که خون‌بهایش بر من واجب شد، . پس خود من خون‌بهای او هستم» #كربلا #نجف #حرم #العتبة #الحسين #حسين #دلم_گرفته #شب_جمعه #كاش #بس_كن_رباب

  • . . هركه دارد هوس شاه كرم ، كرب و بلا ، صـحن و ســـرا بـــسم الــلـٰـه ... . قال الله عزوجل في حديث قدسي . «من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلیّ دیته و من علیّ دیته فانا دیته / آن کس که مرا طلب کند، من را می‌یابد و آن کس که مرا یافت، من را می‌شناسد و آن کس که مرا شناخت، من را دوست می‌دارد و آن کس که مرا دوست داشت، به من عشق می‌ورزد و آن کس که به من عشق ورزید، من نیز به او عشق می‌ورزم و آن کس که من به او عشق ورزیدم، او را می‌کشم و آن کس را که من بکشم، خون‌بهای او بر من واجب است و آن کس که خون‌بهایش بر من واجب شد، . پس خود من خون‌بهای او هستم» #كربلا #نجف #حرم #العتبة #الحسين #حسين #دلم_گرفته #شب_جمعه #كاش #بس_كن_رباب
  • 2017-11-22 15:48:01

254 Comments:

157 Likes: