😊😊 برای پسرم دوربین خواهم خرید به کلاس عکاسی خواهم فرستادش و هر چند سال یکبار عادتش میدهم دوربین ش را بهتر کند ؛ او هرگز پولی برای اعتیاد نخواهد داشت. برای دخترم اما مداد و کاغذ ، آن #زن ها که شاعرند میدانند چه میگویم... #دلارام_انگورانی صرفا برای اینکه تعداد پستها از عدد صد و بیست بشه صد و بیست و یک،این عکس رو میذارم😁😁 شک ندارم تو مهربونترینی آوینای من😍😍 خدایا شکرت #ماشاءالله

  • 😊😊 برای پسرم دوربین خواهم خرید به کلاس عکاسی خواهم فرستادش و هر چند سال یکبار عادتش میدهم دوربین ش را بهتر کند ؛ او هرگز پولی برای اعتیاد نخواهد داشت. برای دخترم اما مداد و کاغذ ، آن #زن ها که شاعرند میدانند چه میگویم... #دلارام_انگورانی صرفا برای اینکه تعداد پستها از عدد صد و بیست بشه صد و بیست و یک،این عکس رو میذارم😁😁 شک ندارم تو مهربونترینی آوینای من😍😍 خدایا شکرت #ماشاءالله
  • 2017-11-30 02:13:25

14 Comments:

29 Likes: