منجیل خبر -  طبق اسناد موجود " شهرستان رودبار"  اولین جایگاه مرکز تحقیقات انرژی اتمی در گیلان و از اولینها در کشور بوده است. سند موجود که به اوایل دهه ۵۰ مربوط می شود وجود این مرکز در شهرستان رودبار و در مجاورت سد منجیل را تائید می کند. #اولین #رودبار #سدمنجیل #کشور #گیلان #منجیل #منجیلخبر http://manjilnews.ir/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad/

  • منجیل خبر -  طبق اسناد موجود " شهرستان رودبار"  اولین جایگاه مرکز تحقیقات انرژی اتمی در گیلان و از اولینها در کشور بوده است. سند موجود که به اوایل دهه ۵۰ مربوط می شود وجود این مرکز در شهرستان رودبار و در مجاورت سد منجیل را تائید می کند. #اولین #رودبار #سدمنجیل #کشور #گیلان #منجیل #منجیلخبر http://manjilnews.ir/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad/
  • 2017-12-04 09:25:36

0 Comments:

136 Likes: