🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵 . چگونه ستارگان بارسا در گذشته #برنابئو را تسخير كردند... #barcelona , #catalinia , #barcelona , #catalonia , #barcelona , #catalonia , #barcelona , #catalonia , #barcelona , #catalonia , #barcelona , #catalonia . @farhaddddddd @leomessi

3 Comments:

98 Likes: