ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند…. منتظره سوپرايز ها و اتفاقات جديد باشين ♥️ كامنت ازاد ❤️ @shaniko.music #shaniko

  • ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند…. منتظره سوپرايز ها و اتفاقات جديد باشين ♥️ كامنت ازاد ❤️ @shaniko.music #shaniko
  • 2018-01-08 08:53:07

35 Comments:

1,149 Likes: