🔶ضیاپدیا امروز درباره دانشگاه است و اگر قرار است به کسی بر بخورد، به مسئولان در جای جای کشور بربخورد! ناراحت نشوید، کاری برای دانشجویان انجام بدهید! 🔹اولین خدمت دانشگاه به پسرها این است که آنها با رفتن به دانشگاه می توانند از خدمت فرار کنند! 🔹بعضی ها حاضرند 10 سال درس بخوانند اما 2 سال سربازی نروند! 🔹من در خدمت کلاغ پر و اینها نداشتم و بچه های خوب ناجا با من خیلی خوب برخورد می کردند. 🔹یک دکتر بیکار شرایط سخت تری دارد تا یک دیپلمه بیکار! تهش بیکاری است ! ای مسئولان تو را به خدا به شما بربخورد 🔹بعضی ها برای سوادآموزی به دانشگاه می روند اما برخی برای پیدا کردن دوست مفید به دانشگاه می روند، تا با هم به یونی بروند، با هم یونی را بپیچانند و حسابی نامزدبازی کنند! 🔹برخی از دخترها به دانشگاه می روند تا بینی شان را عمل کنند! ترم اول دخترها طوری هستند انگار استاد کتکشان زده است؛ زیر چشم ها کبود، چشم ها پر از خونمردگی و... 🔹آخرین باری که پدرم مرا گول زد دوم ابتدایی بود و از من به ازای قاقالی لی خواست کاری برایش انجام بدهم! حالا هم دانشگاه رفتن پسرها برای ماشین دار شدن است! 🔹یک یا نهایتا دو درصد از دانشجوها بعد از ازدواج دانشجویی ادامه تحصیل می دهند، وگرنه بقیه به جامعه کار می پیوندند. 🔹آمار فروش لوازم آرایش در سال تحصیلی بیشتر از لوازم التحریر است و خیلی ها برای ازدواج به دانشگاه می آیند! به جمله وزیر محترم علوم اشاره می کنم که گفتند دانشجوها با دقت عاشق شوند، الکی عاشق نشوند! معنی نصیحت را اینجا کامل متوجه شدیم! 🔹رفتن برق در استودیو و یادآوری ضربه های عشقی در جوار تیر چراغ برق برای علی ضیا: من بیشتر از تمام واحدهایی که در دانشگاه پاس کردم، دو برابر آن شکست عشقی خورده ام و هفته ای نبودم که شکست نخورم! 🔹رفت و آمد در دانشگاه خیلی مهم است؛ بعضی ها با داداشی هایشان می روند و می آیند، بعضی ها هم پدرهایشان دنبالشان می روند. لطفا اگر دانشگاه نیستید به پدرتان خبر بدهید چون پدرها خواب آلودند و اشتباهی کسی دیگر را سوار می کنند و می برند او را به خانه می رسانند! 🔹کدام درس با اختلاف محبوب ترین درس دانشگاه است!؟

  • 🔶ضیاپدیا امروز درباره دانشگاه است و اگر قرار است به کسی بر بخورد، به مسئولان در جای جای کشور بربخورد! ناراحت نشوید، کاری برای دانشجویان انجام بدهید! 🔹اولین خدمت دانشگاه به پسرها این است که آنها با رفتن به دانشگاه می توانند از خدمت فرار کنند! 🔹بعضی ها حاضرند 10 سال درس بخوانند اما 2 سال سربازی نروند! 🔹من در خدمت کلاغ پر و اینها نداشتم و بچه های خوب ناجا با من خیلی خوب برخورد می کردند. 🔹یک دکتر بیکار شرایط سخت تری دارد تا یک دیپلمه بیکار! تهش بیکاری است ! ای مسئولان تو را به خدا به شما بربخورد 🔹بعضی ها برای سوادآموزی به دانشگاه می روند اما برخی برای پیدا کردن دوست مفید به دانشگاه می روند، تا با هم به یونی بروند، با هم یونی را بپیچانند و حسابی نامزدبازی کنند! 🔹برخی از دخترها به دانشگاه می روند تا بینی شان را عمل کنند! ترم اول دخترها طوری هستند انگار استاد کتکشان زده است؛ زیر چشم ها کبود، چشم ها پر از خونمردگی و... 🔹آخرین باری که پدرم مرا گول زد دوم ابتدایی بود و از من به ازای قاقالی لی خواست کاری برایش انجام بدهم! حالا هم دانشگاه رفتن پسرها برای ماشین دار شدن است! 🔹یک یا نهایتا دو درصد از دانشجوها بعد از ازدواج دانشجویی ادامه تحصیل می دهند، وگرنه بقیه به جامعه کار می پیوندند. 🔹آمار فروش لوازم آرایش در سال تحصیلی بیشتر از لوازم التحریر است و خیلی ها برای ازدواج به دانشگاه می آیند! به جمله وزیر محترم علوم اشاره می کنم که گفتند دانشجوها با دقت عاشق شوند، الکی عاشق نشوند! معنی نصیحت را اینجا کامل متوجه شدیم! 🔹رفتن برق در استودیو و یادآوری ضربه های عشقی در جوار تیر چراغ برق برای علی ضیا: من بیشتر از تمام واحدهایی که در دانشگاه پاس کردم، دو برابر آن شکست عشقی خورده ام و هفته ای نبودم که شکست نخورم! 🔹رفت و آمد در دانشگاه خیلی مهم است؛ بعضی ها با داداشی هایشان می روند و می آیند، بعضی ها هم پدرهایشان دنبالشان می روند. لطفا اگر دانشگاه نیستید به پدرتان خبر بدهید چون پدرها خواب آلودند و اشتباهی کسی دیگر را سوار می کنند و می برند او را به خانه می رسانند! 🔹کدام درس با اختلاف محبوب ترین درس دانشگاه است!؟
  • 2018-01-10 07:14:52

38 Comments:

1,078 Likes: