. آاِس چاپ امروز | ؛ ما بايد دوباره بلند بشيم ؛ لوكا در روزى كه درهاى وروديش به اينتر بسته شده بود پيام روحيه بخشى به مادريستاييا داد . . #ترجمه_اختصاصي_رئال_مادريد_ايران #FoADi_Cr7

0 Comments:

556 Likes: