صحبت های یکی از رفیقای وحید مرادی تو زندان از روز حادثه فالو یادتون نره . 💎@latolootia💎 💎@latolootia💎 💎@latolootia💎 💎@latolootia💎 💎@latolootia💎 #فوتبال #انرژی #بوکس #کشتی #انگیزش #تلاش #وحیدمرادی #وحیدمرادی_یزدان_کرده #یزدان_کرده #هانیکرده #دعوا #شرارت #لات #امین_آقا_فرزانه #اعدام #پرو #جنگی #جنگیدن#ارازل#اوباش #لات #لاتی #وحیدمرادی_یزدان_کرده #لاتولوتیا #لاتولوتا #latolootia #تنهایوحشی#شاه_مازندران#مهرانقربانی💪#قهرمان_میان_وزن_جهان_محسن_کردعلیوند #محسن_کردعلیوند

63 Comments:

1,556 Likes: