بیشتر آرزوها به خاطر شک و تردید و ترس از بین میرن تا شکست هر آنچه که میخواهی پشت دیوار ترس قرار گرفته جرات این را داشته باش که این دیوار را بشکنی #rich_successful_mind @rich_successful_mind #رشد_شخصی #انگیزشی#انگیزه #عزت_نفس #اعتماد_به_نفس #خودسازی#موفق #موفقیت #خوشبختی #هدف #پول#عشق #انرژی #مثبت #امید#انگیزه #شانس #پیشرفت #موفقیت #تفکر#آرامش #ثروت #تلاش #ذهن_موفق_ثروتمند #زندگی #علی #امام_علی

4 Comments:

887 Likes: