تا خدا هست به دیگری کارم نیست.

تا خدا هست به دیگری کارم نیست.
@shhrm5021

NEXT PAGE