Shih-Yu Ku

Shih-Yu Ku
@syku01

together with Nat-chan, a 5-year-old Yorkshire terrier girl, and Shiro, a 5-year-old shiba-inu girl.

NEXT PAGE